Posts

Showing posts from October, 2010

La Reina de las Islas Filipinas

Image

Veritas 846

Image

Panalangin Sa Our Lady of Veritas

October 16, 2010

VERITAS

Radio Veritas Holds Marian Exhibit at Asia Mall

The Virgin Mary in her different names, state of grace, and miracles are shown in a Marian exhibit at Asia Mall.

The images come from different parishes and towns all over the Philippines in cooperation with the Department of Education. Exhibit runs until October 28. Dr. Norma Salcedo heads the Literacy Coordinating Council (LLC) of DepEd in collaboration with Radio Veritas.


Prayer to Our Lady of Veritas (Panalangin Sa Our Lady of Veritas)

“O Birhen ng Katotohanan,
Ina ni Jeus, ang nagkatawan-taong Salita
Salamat sa iyong anak
Tinatanggap ko Siya bilang aking Katotohanan
At Kaligtasan

Sa pakikinig sa salita ng Diyos
Tulungan mo akong maging Malaya

Sa oras ng hirap at pagsubok
Linawin mo sa akin, na nasa krus ang tagumpay

Sa aking paglalakbay, akayin mo ako
Sa buhay ng paglilingkod
At sa buhay na ganap at kasiya-siya

Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig
Na nakikinig, natututo at nagmamahal

O Maria Bir…